MADONNA NATION.CZ - Rozhovory a články • Výroky

Jméno Heslo Neodhlašovat Registrovat se Zapomenuté heslo
30. listopadu 2020 MADONNATION.CZ

Rozhovory a článkyVýrokyIsland: Virgin PopSmash Hits: Primo MadonnaClassic Pop Magazine: True BlueSongTalkInterview MagazineHow to Make a Hit Record with Shep PettiboneRolling StoneErotica DiariesMTV: Madonna v MiláněNewsweek: Nový voyeurismusYoung MagazineDetails: Madonna ComplexBedtime StoriesSpin: Opravdová MadonnaMTV Ultra Sound: Inside MadonnaRay Of Light: Words And MusicLarry King LiveViva InterviewBBC Radio 1: Jo Whiley InterviewLadies' Home JournalAttitudeOut MagazineOk! MagazineDazed & ConfusedInterview MagazineSunday Post: Material Girl slaví­ 50Rolling Stone: Madonna Looks BackVše, co jste chtěli vědět o W.E.Polari Magazine: Everybody Hates MadonnaWall Street JournalLos Angeles TimesRolling Stone: How Madonna became MadonnaZeptej se mě na cokolivBillboard Q&ARolling Stone Q&ARebel Heart TourRebel Heart TourJenom jeden den v životěBlond Ambition 30Výroky

MADONNA NATION.CZ • Rozhovory a články • VýrokyMADONNA NATION.CZ • Rozhovory a články • VýrokyMADONNA NATION.CZ • Rozhovory a články • VýrokyVítejte na webu MADONNATION.CZ, stránce věnované Madonně Louise Ciccone, nejprodávanější hudebnici všech dob! Původní specializací webu, jehož historie sahá až do roku 2003, i když vznikat začal ještě mnohem dříve, byla hudební tvorba a diskografie. Nyní je však zaměřený všeobecně na kompletní tvorbu a aktuální novinky. Ačkoliv původním jazykem je čeština, zhruba 90 % obsahu je již přeloženo také do angličtiny. A práce stále pokračují.
Madonniny nejslavnější citáty a výroky • 0

MADONNA NATION.CZ - Madonniny nejslavnější citáty a výroky • 0MADONNA NATION.CZ - Madonniny nejslavnější citáty a výroky • 0MADONNA NATION.CZ - Madonniny nejslavnější citáty a výroky • 0

"People think being a star is about being fabulous, having your picture taken all the time, going to parties in limousines, having everyone worship and adore you, being rich, rich, rich, having it all. And you know what? They're absolutely right."

"Lidé si myslí, že být hvězdou znamená být báječná, být stále fotografována, jezdit na večírky v limuzínách, být každým uctívána a zbožňována, být bohatá, bohatá, bohatá, mít všechno. A víte co? Mají naprostou pravdu."


"I won't be happy till I'm as famous as God."

"Nebudu šťastná, dokud nebudu slavná jako Bůh."


"I always thought I should be treated like a star."

"Vždy jsem si myslela, že by se se mnou mělo zacházet jako s hvězdou."


"I always thought of losing my virginity as a career move."

"Vždy jsem považovala ztrátu panentsví za krok ke kariéře."


"Everyone loves you when they're about to cum."

"Každý tě miluje, když se chystá vystříknout."


"Sometimes you have to be a bitch to get things done."

"Někdy musíte být děvka, aby se něco stalo."


"How could I have been anything else but what I am, having been named Madonna. I would either have ended up a nun or this."

"Jak bych mohla být něčím jiným než jsem, když mě pojmenovali Madonna. Mohla jsem buď skončit jako jeptiška nebo takhle."


"When I get down on my knees, it is not to pray."

"Když si klekám, není to proto, že bych se modlila."


"I would like to see the Pope wearing my T-shirt."

"Chtěla bych vidět Papeže, jak nosí moje tričko."


"I'm tough, ambitious and I know exactly what I want. If that makes me a bitch, okay!"

"Jsem houževnatá, ctižádostivá a vím přesně, co chci. Pokud tohle ze mě dělá děvku, okej!"


"Every straight guy should have a man's tongue in his mouth at least once."

"Každý hetero chlap by měl mít mužský jazyk alespoň jednou v ústech."


"They thought they would wake up one day and I would go away. But I'm not going to go away."

"Mysleli si, že se jednoho dne probudí a já půjdu pryč. Ale já nejdu pryč."


"You have to be patient. I'm not!"

"Musíte být trpěliví. Já nejsem!"


"I'm anal retentive. I'm a workaholic. I have insomnia. And I'm a control freak. That's why I'm not married. Who could stand me?"

"Nimrám se v maličkostech. Jsem workaholic. Trpím nespavostí. A jsem manipulující monstrum. Proto nejsem vdaná. Kdo by mě mohl vystát?"


"Listen, everyone is entitled to my opinion."

"Poslouchejte, každý má právo na můj názor."


"If I was a girl again, I would like to be like my fans, I would like to be like Madonna."

"Kdybych byla znovu děvče, chtěla bych být jako mí fanoušci, chtěla bych být jako Madonna."


"I stand for freedom of expression, doing what you believe in, and going after your dreams."

"Zastávám svobodu vyjádření, dělání toho, v co věříte, a následování svých snů."


"Everyone probably thinks that I'm a raving nymphomaniac, that I have an insatiable sexual appetite, when the truth is I'd rather read a book."

"Každý si zřejmě myslí, že jsem běsnící nymfomanka, že mám neukojitelnou chuť na sex, zatímco pravda je, že bych si raději přečetla knihu."


"Better to live one year as a tiger, then a hundred as sheep."

"Lepší žít jeden rok jako tygr, než sto jako ovce."


"Prince Charles is very relaxed at the table, throwing his salad around willy-nilly. I didn't find him stiff at all."

"Princ Charles je u stolu velmi rozpustilý, chtě nechtě hází kolem sebe salátem. Vůbec se mi nezdá tak naškrobený."


"Catholicism is not a soothing religion. It's a painful religion. We're all gluttons for punishment."

"Katolictví není náboženství tišící bolest. Je to bolestivé náboženství. My všichni jsme dychtiví po trestu."


"It is difficult to believe in a religion that places such a high premium on chastity and virginity."

"Je těžké věřit v náboženství, které klade takový důraz na cudnost a panenství."


"To be brave is to love someone unconditionally, without expecting anything in return.

To just give. That takes courage, because we don't want to fall on our faces or leave ourselves open to hurt."

"Je odvážné milovat někoho bezvýhradně, bez očekávání opětování čehokoliv. Jenom dávat. Vyžaduje to odvahu, protože nechceme spadnout na obličej nebo zanechat se otevřeni bolesti."


"We are responsible for our own fate, we reap what we sow, we get what we give, we pull in what we put out. I know these things for sure."

"Jsme zodpovědni za své osudy, sklidíme, co zasejeme, dostaneme, co dáme, bereme, co vyprodukujeme. Tohle vím jistě."


"I look at him (Rocco) and he doesn't look anything like me and I think, am I the mother?"

"Dívám se na něj a nic na něm nevypadá jako moje a myslím si, jsem vůbec matka?"


"I suppose I sometimes used to act like I wasn't a human being. Sometimes I look back at myself and remember things I used to say, or my hairstyle, and I cringe."

"Mám dojem, jako bych se nechovávala jako lidská bytost. Někdy se za sebou ohlížím zpět a vzpomínám na věci, které jsem říkala, nebo na své účesy a jsem znechucena."


"What's the difference between a pop star and a terrorist? You can negotiate with a terrorist."

"Jaký je rozdíl mezi popovou hvězdou a teroristou? S teroristou můžete vyjednávat."


"I would rather walk through a fire than away from one."

"Raději bych ohněm prošla, než od něj odešla."


"I'm not a feminist, I'm a humanist."

"Nejsem feministka. Jsem humanistka."


"Straight men need to be emasculated. I'm sorry. They all need to be slapped around."

"Heterosexuální muži by se měli kastrovat. Je mi to líto. Potřebovali by všichni profackovat."


"My father was very strong. I don't agree with a lot of the ways he brought me up. I don't agree with a lot of his values, but he did have a lot of integrity, and if he told us not to do something, he didn't do it either."

"Můj otec byl velmi silný. nesouhlasím s hodně věcmi, podle kterých mě vychovával. Nesouhlasím s hodně jeho hodnotami, ale měl v sobě hodně cti, a když nám říkal, abychom něco nedělali, ani on sám to nedělal."


"My having a child is not for public consumption. It's not a career move. It's not a performance to be judged or rated. Nor is my role as a mother."

"Moje mateřství není pro veřejnost. Není to profesní tah. Není to vystoupení, které se má soudit nebo hodnotit. Ani moje role matky ne."


"Family is everything. Family comes first. It's not what I expected it to be, but nothing ever is."

"Rodina je všechno. Rodina je na prvním místě. Není to to, co jsem čekala, ale to není nikdy nic."


"The last thing I want is to raise a brat. We could definately go down the wrong road. I don't want Lola to have everything she wants. I want her to appreciate things, and not to be presumptuous. I want her to have manners and social graces."

"Poslední, co bych si přála, je vychovat spratka. Určitě jsme se mohli vydat špatnou cestou. Nechci, aby Lola měla všechno, co chce. Chci, aby si věcí vážila a aby nebyla příliš sebevědomá. Chci, aby měla dobré mravy a společenskou zdvořilost."


"Gay men are perfect men for girls who are tough. They're not threatened by strong women, and they're usually very in touch with their feelings and pay attention to details. I've always had an affinity with gay men."

"Gayové jsou perfektní muži pro houževnaté holky. Silné ženy je neohrožují. Jsou si vědomi svých citů a věnují pozornost detailům. Vždycky jsem měla ke gayům blízký vztah."


"Poor is the man, whose pleasures depend on the permission of another."

"Ubohý je ten, jehož rozkoš závisí na souhlasu druhého."


"Express yourself, don't repress yourself."

"Vyjádři se, nezapři se."


"I'm a gay man trapped in a woman's body."

"Jsem gay uvězněný v ženském těle."


"I don't trust any man who hasn't kissed another man."

"Nevěřím žádnému muži, který nepolíbil jiného muže."


"If your joy is derived from what society thinks of you, you're always going to be disappointed."

"Pokud se vaše štěstí odvíjí od toho, co si o vás myslí společnost, zůstanete navždy zklamáni."

MADONNA NATION.CZ - Madonniny nejslavnější citáty a výroky • 0MADONNA NATION.CZ - Madonniny nejslavnější citáty a výroky • 0MADONNA NATION.CZ - Madonniny nejslavnější citáty a výroky • 0
Novinky a zprávyAktualizace
 
ŽivotopisAlba a singlyVideokolekceKoncertní­ turnéPromo turnéŽivá vystoupení­Art For FreedomKnihyPohádkyFilmyDivadloDiskografieVideoklipyHitparádyOceněníRozhovory a článkyGalerieDownloadsAbecední­ rejstřík
 
Diskuzní fórumOdkazyO autorovi webuKontakt
 
Poslední zprávaV ulicích New Yorku • před 7 dny Nové fotkyV ulicích New Yorku • před 7 dny Alba a singlyGhosttown • CD-R Diskuzní fórumDua LipaPat-w • včera
Poslední projektyMadame Xdiskografiestránka
Madame X Tourgaleriestránka
I Don't Search I Findstránka
MADONNA NATION.CZ © Miki Hider 2003 - 2020
Web není podporovaný Warner Bros., Live Nation ani žádnou další společností. Obrázky, videa a texty písní jsou vlastnictvím svých původních majitelů. Web používá k optimalizaci obsahu soubory cookies. Používáním webu souhlasíte s jejich ukládáním na serveru nebo ve vašem počítači. [Souhlasím.]